Logo Marx-engels-StiftungMarx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de
Als iCal-Datei herunterladen

Antifaschismus als Herrschaftsideologie?

Donnerstag, 18. Mai 2023, 10:30 - 17:30
Alte Kirche Wupperfeld, Wuppertal